Paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės

AHOST.LT PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS
 
2006 m. gegužės 14 d., Vilnius.
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Šios Ahost.lt paslaugų teikimo ir naudojimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Ahost.lt projekto, kuriam atstovauja Donatas Surgailis (toliau – Tiekėjas) ir Ahost.lt projektu teikiamų paslaugų vartotojo (toliau – Vartotojas) tarpusavio santykius, įsipareigojimus, paslaugų teikimo ir kitas susijusias sąlygas.
 
2. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti ir jų laikytis kiekvienas Vartotojas. Vartotojas, užsisakęs Tiekėjo teikiamas paslaugas, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių nuo pirmojo apmokėjimo už įsigytas paslaugas iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
 
3. Tiekėjas įsipareigoja vadovautis šiomis taisyklėmis santykiuose su Vartotoju. Vartotojui pažeidus šias taisykles Tiekėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti paslaugų teikimą.
 
4. Šiose Taisyklėse vartotojams sąvokos bei jų reikšmės atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat visuomenės narių vartojamas sąvokas ir reikšmes išskyrus šiose Taisyklėse nustatytas išimtis. Šiose Taisyklėse vartojimo sąvokų aiškinimo teisę turi tik Tiekėjas, todėl iškilus neaiškumams, Vartotojas privalo kreiptis į Tiekėją dėl sąvokų išaiškinimo, o Tiekėjas įsipareigoja visiems Vartotojams pateikti vienodas sąvokų reikšmes vadovaudamasis protingumo sąžiningumo ir teisėtumo principais.
 
II. VIRTUALIŲ SERVERIŲ NUOMA
 
5. Tiekėjas neatsako už turtinę, moralinę arba kitokią žalą, patirtą naudojantis Tiekėjo virtualių serverių nuomos paslaugomis, išskyrus galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus, kai Tiekėjas yra imperatyviai įpareigojamas atlyginti žalą. Tiekėjas tai pat neatsako už bet kokią žalą Vartotojams, atsiradusią dėl Tiekėjo serveriuose naudojamos programinės įrangos klaidų, ryšio sutrikimų, kompiuterinės technikos gedimų ar trečiųjų asmenų veikos (tiek teisėtos, tiek neteisėtos). Vartotojas už Tiekėjui padarytą žalą atsako galiojančių norminių teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
 
6. Virtualaus serverio nuomos paslaugų Vartotojui draudžiama:
 
6.1. talpinti Tiekėjo serveriuose informaciją, pažeidžiančią Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautines teisės normas;
 
6.2. naudoti Tiekėjo serverius ir teikiamas paslaugas veiklai, kuri pažeidžia Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautines teisės normas;
 
6.3. naudoti Tiekėjo serverių resursus masiškam el. pašto laiškų siuntimui;
 
6.4. neetiškai („spam“, „junk mail‘) reklamuoti Tiekėjo serveriuose ar kituose serveriuose patalpintas WWW svetaines, paslaugas, prekes ir pan.;
 
6.5. diegti serverio pusėje veikiančias („server-side“) pokalbių („chat“) programas į Tiekėjo serverius be išankstinio Tiekėjo sutikimo;
 
6.6. kenkti Tiekėjo serverių, sistemos veikimui, Tiekėjo teikiamų paslaugų naudotojams ir WWW svetainių lankytojams (platinti virusus, diegti programinę įrangą ir pan.);
 
6.7. naudoti programas („scripts“) naudojančias nepagrįstai daug serverio resursų (daugiau kaip 10 proc. serverio centrinio procesoriaus (CPU) ar 10 proc. operatyviosios atminties (RAM) resursų). Tiekėjas pasilieka teisę riboti resursų naudojimą, stabdyti minėtas programas ar jas pašalinti. Tiekėjas taip pat turi teisę riboti, stabdyti ar nutraukti paslaugos teikimą, jei paslaugos vartotojas bendrai sunaudoja nepagrįstą kiekį serverių resursų (didelis bendras CPU, operatyviosios atminties (RAM), bylų sistemos inodes (įprastai 1 GB disko vietos = 65 000 inodes, bet ne daugiau, kaip 300 000 inodes bendrai) sunaudojimas ir pan.).
 
6.8. be atskiro Tiekėjo pritarimo talpinti tinklapius (projektus), kurių paskirtis teikti reklaminių antraščių mainų, interneto radijo stočių („streaming media“), lankytojų skaitliukų ar kitas panašias paslaugas;
 
6.9. tinklapiuose teikti informacijos, kurios autorių ir gretutinės teisės yra saugomos, mainų paslaugas, neturint autoriaus ar gretutinių teisių savininko sutikimo, įskaitant tarpininkavimo minėtose informacijos mainuose paslaugas.
 
7. Vartotojai, kurių tinklapiuose yra talpinama informacija netinkanti nepilnamečiams (erotinio ar panašaus pobūdžio), privalo visus lankytojus pirmajame puslapyje įspėti apie tinklapio turinį.
 
8. Šių Taisyklių 6 ir 7 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikančių Vartotojų WWW svetaines ir(ar) virtualius serverius Tiekėjas turi teisę blokuoti nedelsiant.
 
9. Tiekėjas taip pat turi teisę nutraukti paslaugų teikimą Vartotojui, jeigu jo veikla grubiai pažeidžia valstybės, kurioje fiziškai randasi Tiekėjo serveriai, teisės normas. Prieš nutraukdamas paslaugų teikimą, Tiekėjas informuoja vartotoją apie pažeidimus ir jei Vartotojas per 12 val. nepašalina pažeidimų – turi teisę apriboti naudojimąsi virtualiu serveriu. Tiekėjas turi teisę nedelsdamas blokuoti Vartotojo virtualų serverį, jeigu kyla grėsmė, kad dėl Vartotojo daromų valstybės, kurioje randasi serveriai, teisės normų pažeidimų gali nukentėti kitų Vartotojų teisėti interesai (fizinis serverio atjungimas nuo tinklo, įeinančių ar (ir) išeinančių duomenų apribojimas, aktyvus užklausų į serverį blokavimas ar kita).
 
10. Tiekėjas turi teisę vienašališkai apriboti ar nutraukti virtualaus serverio nuomos paslaugų teikimą Vartotojui, nesant Vartotojo kaltės, jeigu iškyla reali grėsmė, kad dėl tolesnio paslaugų teikimo nukentėtų kitų vartotojų ir Tiekėjo teisėti interesai. Tokiu atveju Tiekėjas sudaro galimybę Vartotojui persirašyti visą reikalingą informaciją bei per 5 darbo dienas sugrąžina Vartotojo sumokėtas, bet nepanaudotas įmokas, kurias Vartotojas sumokėjo banko perlaida (virtualioje piniginėje esančias lėšas Vartotojas ir toliau gali naudoti kitoms paslaugos įsigyti ar pratęsti jų galiojimą).
 
11. Tiekėjas neatsako už Vartotojų virtualiuose serveriuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką, laikomus duomenis. Vartotojas, pastebėjęs, kad Tiekėjo serveriuose talpinama informacija (duomenys) pažeidžia šias Taisykles, privalo nedelsiant informuoti Tiekėją el. paštu arba kitomis priemonėmis.
 
12. Tiekėjas neatsako už sistemos veikimo bei paslaugų teikimo sutrikimus sukeltus dėl trečiųjų asmenų kaltės. Esant būtinybei ir galimybei, Tiekėjas Vartotoju prašymu pateikia visą turimą informaciją (nepažeidžiant Asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų) Vartotojui, jeigu jis nukentėjo dėl trečiųjų asmenų veiksmų, kuriais yra pažeidžiamos nacionalinės ir tarptautinės teisės nuostatos.
 
13. Tiekėjas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį Vartotojui taiko tretieji asmenys ir nedalyvauja Vartotojo ginčuose su minėtais asmenimis.
 
14. Tiekėjas turi išimtinę teisę vienašališkai keisti virtualių serverių nuomos paslaugų normatyvus ir įkainius, prieš 30 d. informavęs Vartotojus. Nauji įkainiai Vartotojui taikomi nuo paskutinės paslaugų, už kurias jau yra pamokėta, galiojimo dienos, t. y. netaikomi jau apmokėtoms paslaugoms bet taikomos siekiant šias paslaugas pratęsti.
 
15. Paslaugų sutartis galioja iki tos dienos iki kurios apmokėta už paslaugas. Pasibaigus sutarties galiojimui ir per tris darbo dienas nesumokėjus už paslaugas paslaugos teikimas sustabdomas. Klientui prašant bei nesuėjus 16 punkte nustatytam terminui duomenys gali būti atstatomi. Praėjus 16 punkte nurodytam terminui ir esant techninėms galimybėms, Tiekėjas gali atstatyti duomenis ir atnaujinti paslaugos teikimą, o Vartotojas privalo sumokėti 6 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto minimalaus gyvenimo lygio dydžio vienkartinį mokestį.
 
16. Virtualių serverių nuomos paslaugos, kurių pasibaigęs galiojimas nėra pratęsiamas per 15 dienų, Teikėjas įgyja teisę pašalinti visus vartotojo duomenis susijusius su paslauga.
 
17. Vartotojas bet kuriuo metu gali pasirinkti kitą virtualių serverių nuomos paslaugos planą. Keičiant planą į brangesnį turi sumokėti planų kainų skirtumą už likusį paslaugos naudojimosi laikotarpį (arba perskaičiuojamas kainų skirtumas ir sutrumpinamas paslaugos galiojimo laikas). Keičiant planą į pigesnį, kainų skirtumas nekompensuojamas, o atitinkamai prailginamas paslaugos galiojimo laikas. Dėl plano keitimo Vartotojas privalo kreiptis į Tiekėją.
 
18. Vartotojui savo iniciatyva nutraukus naudojimąsi virtualaus serverio nuomos paslaugomis, sumokėtos įmokos už paslaugų naudojimosi laikotarpį yra negrąžinamos. Nepanaudotos sumos per 5 darbo dienas pervedamos į Vartotojo nurodytą banko sąskaitą arba Virtualią piniginę.
 
19. Vartotojai turi teisę:
 
19.1. naudotis virtualių serverių nuomos paslauga nepažeidžiant šių Taisyklių;
 
19.2. gauti būtinąją pagalbą ir informaciją siekiant įgyvendinti 19.1 punkte nurodytą teisę;
 
19.3. bet kada vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį;
 
19.4. keisti virtualių serverių nuomos planus;
 
19.5. kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 
20. Vartotojai privalo:
 
20.1. pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją;
 
20.2. informuoti apie identifikuojančios Vartotoją informacijos pasikeitimus per 3 darbo dienas.
 
20.3. atsiskaityti už teikiamas paslaugas laiku;
 
20.4. saugoti savo svetainę nuo įsilaužimų, niekam neteikti informacijos apie svetainės prisijungimo duomenis (prisijungimo vardo, slaptažodžio), darytis nuolatines duomenų kopijas.
 
20.5. laikytis šių Taisyklių.
 
21. Tiekėjas turi teisę:
 
21.1. valdyti informaciją apie Vartotoją, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga;
 
21.2. nutraukti arba apriboti paslaugų teikimą šių Taisyklių nustatyta tvarka ir pagrindais;
 
21.3. esant įtarimui dėl galimo Taisyklių pažeidimų, siekiant užtikrinti serverių ir juose talpinamų duomenų saugumą, tinkamą ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą ar vartotojo prašymu peržiūrėti Vartotojo virtualiame serveryje laikomą informaciją;
 
21.4. kitas teises susijusias su paslaugų teikimu ir serverių administravimu.
 
22. Tiekėjo pareigos:
 
22.1. aktyvuoti paslaugos tiekimą per vieną darbo dieną gavus apmokėjimą.
 
22.2. pašalinti paslaugos sutrikimus, vartotojui apie tai informavus.
 
22.3. užtikrinti Vartotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir saugumą.
 
22.4. informuoti Vartotoją apie planuojamus techninius ir programinės įrangos pakeitimus arba profilaktinius darbus, dėl kurių gali sutrikti virtualių serverių nuomos paslaugų teikimas.
 
23. Tiekėjas ne rečiau kaip kartą per 7 dienas sukuria visų Vartotojo virtualiame serveryje talpinamos informacijos kopiją (toliau – virtualaus serverio kopija), kurią išsaugo atskiroje laikmenoje. Esant Vartotojo prašymui ir techninėms galimybėms, Tiekėjas pateikia Vartotojui virtualaus serverio kopiją (ar jos dalį) arba Vartotojo virtualiame serveryje esančius duomenis pakeičia duomenimis esančiais virtualaus serverio kopijoje.
 
24. Vartotojui savo noru nutraukus susitarimą dėl virtualaus serverio nuomos paslaugų, t. y. nesant šių Taisyklių pažeidimų, Tiekėjas, Vartotojo prašymu ir esant techninėms galimybėms, pateikia Vartotojui virtualaus serverio kopiją ar jos dalį.
 
25. Tiekėjas neatsako už Vartotojo virtualiame serveryje esančių duomenų praradimą (sunaikinimą), pasikeitimą, jeigu tai įvyko dėl techninės ar programinės įrangos sutrikimų ar trečiųjų asmenų kaltės. Vartotojas privalo asmeniškai rūpintis duomenų saugumu bei daryti nuolatines kopijas, kurios būtų saugomos Vartotojo laikmenose, t. y. ne Tiekėjo serveriuose.
 
III. ADRESŲ (DOMENŲ) REGISTRAVIMAS IR VALDYMAS
 
26. Tiekėjas įsipareigoja aktyvuoti užsisakytą antrojo (trečiojo) lygio domeną (toliau – domenas) per 48 val. nuo apmokėjimo gavimo. Jei registruojant domenus reikalinga atlikti tam tikrus papildomus veiksmus (papildomų dokumentų pateikimas ir kt.), domenas aktyvuojamas per 48 val. nuo visų reikalingų papildomų veiksmų atlikimo. Šie terminai nėra taikomi, jeigu atitinkamoje vardų srityje esančio domeno registravimą reglamentuojančios minėtą vardų sritį administruojančios įmonės, įstaigos ar organizacijos patvirtintos taisyklės numato kitus terminus.
 
27. Adresų srities pavadinimas (domenas), negali būti naudojamas veiklai, kuri yra draudžiama Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės normų.
 
28. Tiekėjas nedalyvauja ginčuose dėl adresų srities (domeno) simbolinio pavadinimo teisėtumo tarp Vartotojo ir trečiųjų asmenų. Vartotojo prašymu, Tiekėjas gali suteikti visą reikalingą informaciją, kuria disponuoja.
 
29. Adresų sritis registruojama Vartotojo vardu, išskyrus numatytas išimtis, apie kurias Tiekėjas informuoja Vartotoją prieš jam užsakant domeną.
 
30. Adresų sritis (domenas) turi būti pratęsiamas ne vėliau kaip likus 7 dienom iki galiojimo pasibaigimo. Laiku nepratęsus domeno, Vartotojas praranda visas teises į jį.
 
31. Vartotojas supranta, kad domenų registravimo ir valdymo procese dalyvauja tretieji asmenys (įvairių valstybių pareigūnai, organizacijos ir kiti subjektai, kurių išskirtinei jurisdikcijai priklauso atitinkamos vardų sritys), todėl Tiekėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus. Tiekėjas nedalyvauja sprendžiant ginčus tarp vartotojo ir minėtų asmenų.
 
32. Vartotojas privalo laikytis oficialiai atitinkamas vardų (pirmo lygio domenus) sritis valdančių institucijų, įmonių ir organizacijų nustatytų sąlygų ir taisyklių, už kurių pažeidimus ir pasekmes atsako tik pats Vartotojas.
 
33. Vartotojas pats asmeniškai privalo internete surasti 32 punkte nurodytas vardų sritis administruojančių įmonių, įstaigų ar organizacijų oficialiai skelbiamus dokumentus. Jei Vartotojas minėtų dokumentų neranda, privalo kreiptis į Tiekėją, kad gautų visą reikalingą informaciją.
 
34. Ginčuose, dėl 32 punkte numatytų sąlygų ir taisyklių pažeidimų Tiekėjas nedalyvauja.
 
35. Apie domeno perkėlimo (angl. „domain transfer“) sąlygas Tiekėjas informuoja Vartotoją asmeniškai, o vartotojas privalo pateikti visą Tiekėjo prašomą informaciją, kad domeno perkėlimas įvyktų sėkmingai. Perkėlimui nepavykus, Tiekėjas per 5 darbo dienas gražina Vartotojo sumokėtas lėšas, jas pervesdamas į Vartotojo nurodytą sąskaitą arba grąžindamas į Vartotojo „Virtualią piniginę“.
 
36. Perkėlus domeną, Vartotojas privalo laikytis visų šių Taisyklių III Skyriaus nuostatų visą domeno valdymo ir naudojimo laikotarpį.
 
36(1). Šiame skyriuje aptariamiems santykiams, atsiradusiems po 2010 m. rugpjūčio 28 d., taip pat taikomos Subdomenų registravimo (įkurdinimo) taisyklės (https://www.ahost.lt/doc/Subdomeno_registravimo_taisykles.pdf).

[36(1) punktu Taisyklės papildytos 2010 m. rugpjūčio 28 d.]
 
III(1). SSL SERTIFIKATŲ IŠDAVIMAS
 
36(2). Teikdamas  SSL sertifikato išdavimo paslaugą Tiekėjas veikia tik, kaip tarpininkas tarp Vartotojo ir SSL sertifikatą išduodančios įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – Sertifikavimo institucija). SSL sertifikato išdavimo ar pratęsimo paslauga vartotojui pradedama teikti šiam apmokėjus atitinkamą sąskaitą.
 
36(3). Vartotojas privalo pateikti visus Tiekėjo nurodytus duomenis, būtinus SSL sertifikatui išduoti. Nepateikus šių duomenų, ar pateikus neteisingus duomenis, SSL sertifikato išdavimo procesas nėra inicijuojamas ir įmokėtos sumos Vartotojui negrąžinamos.
 
36(4). Inicijavus SSL sertifikato išdavimą (Vartotojui pradėjus SSL sertifikato duomenų pildymo procedūrą, pateikus CSR raktą), sumokėtos sumos Vartotojui nebegrąžinamos.
 
36(5). Vartotojas sutinka su atitinkamo SSL sertifikato naudojimosi sąlygomis ir taisyklėmis, nustatytomis Sertifikavimo institucijos, bei asmeniškai atsako už jų laikymąsi ir pasekmes jas pažeidus. Laikoma, kad Vartotojui inicijavus SSL sertifikato išdavimą, jam yra žinoma apie atitinkamos Sertifikavimo institucijos nustatytus reikalavimus (jei žemiau pateiktos nuorodos neveikia, Vartotojas, prieš inicijuodamas SSL sertifikato išdavimą turi kreiptis į Tiekėją, kad gauti naujas nuorodas. Vartotojus nesikreipus laikoma, kad jam Sertifikavimo institucijų reikalavimai yra žinomi):
 
36(5).1. „Comodo“ išduodami sertifikatai – būtina laikytis „Comodo Certificate Subscriber Agreement“ (https://www.comodo.com/repository/docs/ssl_certificate_subscriber_agreement.pdf);
 
36(5).2. „GeoTrust“ išduodami sertifikatai – būtina laikytis „GeoTrust SSL certificate Subscriber Agreement“ (https://www.geotrust.com/resources/cps/pdfs/gt_ssl_SA_v.2.0.pdf).
 
36(6). Vartotojas atsako už SSL sertifikato naudojimo teisėtumą bei tinkamą šio sertifikato naudojimą. Tiekėjas nedalyvauja ginčuose tarp Vartotojo ir Sertifikavimo institucijos bei trečiųjų asmenų dėl galimo neteisėto ar netinkamo SSL sertifikato naudojimo.
 
36(7). Šiame skyriuje aptariamiems santykiams taip pat taikomos virtualių serverių nuomai skirtos taisyklės, kiek jos yra suderinamos su SSL sertifikatų išdavimu ir palaikymu.
  
[Taisyklės III(1) skyriumi ir 36(2)–36(7) punktais papildytos 2015 m. vasario 15 d.]
   
III(2). SAVARANKIŠKOS PAŠTO TALPINIMO PASLAUGOS
 
36(8). Šio skyriaus nuostatos taikomos atskirai Tiekėjo teikiamoms (savarankiškoms)  pašto talpinimo ir susijusioms paslaugos (toliau – Pašto talpinimas), kurios teikiamos Vartotojui savarankiškai (atskirai), o ne kaip virtualių serverių nuomos (hostingo) paslaugų dalis, t. y. šio skyriaus nuostatos netaikomos virtualių serverių nuomos paslaugoms.
 
36(9). Vartotojas privalo turėti atskirą domeną Pašto talpinimo paslaugos teikimo laikotarpiu. Vartotojas pats asmeniškai atsako už tinkamą domeno, atitinkamų DNS zonos įrašų parengimą, domeno valdymą, naudojimą,  jo pratęsimą.
 
36(10). Užsakius Pašto talpinimo paslaugą, jai (paslaugai) priskirtas domenas (minimas Taisyklių 36(9) punkte) nebegali būti keičiamas. Duomenys tarp atskirų Pašto talpinimo paslaugų nėra perkeliami, išskyrus tam tikrus atvejus, susijusius su IMAP katalogų sinchronizavimu, kai techninė ir programinė įrangos tai numato.
 
36(11). Aplinkybė, jog užsakyta Pašto talpinimo paslauga ir (ar) su šia paslauga susietos pašto paskyros nėra naudojamos, neturi įtakos Vartotojo pareigai mokėti nustatyto dydžio periodinį mokestį už šią paslaugą. Laiku neatsiskaičius už paslaugą – jos teikimas nutraukiamas.
 
36(12). Naudodamasis Pašto talpinimo paslauga Vartotojas turi užtikrinti su paslauga susijusių slaptažodžių konfidencialumą, nenaudoti paslaugų siunčiant reklaminio pobūdžio laiškus, kurių gavėjai nepageidaują (nėra eksplicitiškai išreiškę savo noro gauti tokius laiškus), laiškus, kurie pagal interneto praktiką priskiriami SPAM. Naudojantis aptariama paslauga negali būti platinama ar laikoma informacija, kuri pažeidžia autorių ir gretutinių teisių savininkų teises ir teisėtus interesus, naudotis paslauga veiklai, kuri yra draudžiama pagal tarptautinę, Europos Sąjungos ir (ar) nacionalinę teisę. Už šio punkto pažeidimus Tiekėjas turi teisę vienašališkai apriboti ar nutraukti Pašto talpinimo paslaugos teikimą Vartotojui.
 
36(13). Šiame skyriuje aptariamiems santykiams taip pat taikomos virtualių serverių nuomai skirtos taisyklės, kiek jos yra suderinamos su Pašto talpinimo paslaugos teikimu.
   
[Taisyklės III(2) skyriumi ir 36(8)–36(13) punktais papildytos 2015 m. birželio 5 d.]
 
IV. VIRTUALI PINIGINĖ
 
37. Vartotojo prašymu, Tiekėjas sukuria Virtualią piniginę (toliau – VP), kurioje Vartotojas kaupia lėšas, kurias jam į VP perveda Tiekėjas. Ginčai dėl į VP pervedamų lėšų tarp Vartotojo ir Tiekėjo sprendžiami derybų keliu.
 
38. VP lėšų šaltinius bei šių lėšų pervedimo į VP sąlygas nustato Tiekėjas bei apie juos skelbia savo interneto svetainėje – http://www.ahost.lt.
 
39. VP sukauptos lėšos gali būti naudojamos tik atsiskaitymui už Tiekėjo teikiamas paslaugas – virtualaus serverio nuomos, domeno registravimo paslaugas, virtualių dedikuotų serverių nuomos ir kitas su Tiekėju sulygtas paslaugas.
 
40. VP sukauptos lėšos nėra išmokamos grynaisiais pinigais arba pervedamos į Vartotojų bankų sąskaitas.
 
41. Šiose Taisyklėse nustatytais pagrindais nutraukus visas paslaugų teikimo sutartis, VP yra uždaroma, o joje esančios lėšos panaikinamos.
 
V. TARNYBINIŲ STOČIŲ (SERVERIŲ) NUOMA
 
42. Tiekėjas teikia Tarnybinių stočių (serverių) (toliau – serverių), Virtualių privačių ir Virtualių dedikuotų serverių (toliau – VDS) nuomos paslaugas, kurias užsisakę, vartotojai privalo:
 
42.1. pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją;
 
42.2. informuoti apie identifikuojančios Vartotoją informacijos pasikeitimus per 3 darbo dienas el. paštu ar kitomis priemonėmis;
 
42.3. atsiskaityti už teikiamas paslaugas laiku;
 
42.4. naudodamasis paslaugomis laikytis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautinių ir valstybės, kurioje fiziškai randasi serveris ir(ar) VDS teisės aktų ir šių Taisyklių reikalavimų;
 
42(1). Šiame skyriuje aptariamiems santykiams taip pat taikomos virtualių serverių nuomai skirtos taisyklės, kiek jos yra suderinamos su dedikuotų ir VDS serverių nuomos santykiais, išskyrus šiame skyriuje numatytus atvejus.
 
43. Serverių ir VDS nuomos paslaugų Vartotojams, draudžiama:
 
43.1. serverius ir VDS naudoti veiklai, kuri:
 
43.1.1. susijusi su autorių ar su jomis susijusių gretutinių teisių pažeidimais;
 
43.1.2. yra neleidžiama neturint kompetentingų institucijų išduotų leidimų (licenzijų) ar ja gali verstis tik tam tikros įgaliotos (kompetentingos) institucijos, įstaigos ar organizacijos;
 
43.1.3. susijusi su reklaminių (ar kito pobūdžio) el. laiškų siuntimu asmenims, kurie nėra davę sutikimo tokius laiškus gauti („spam“), virusų ir(ar) kitų kenkėjiškų programų platinimu ir pan.
 
43.1.4. pažeidžia Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautinių ir valstybės, kurioje fiziškai randasi serveris ar VDS, teisės aktų reikalavimus;
 
43.1.5. teikti informacijos, kurių autorių ir gretutinės teisės saugomos, mainų paslaugas, neturint autoriaus ar gretinių teisių savininko sutikimo, taip pat tarpininkauti organizuojant tokios informacijos mainus (pvz. teikti informacijos mainų per „e-mule“, „e-donkey“, „dchub“ ir pan. paslaugas);
 
43.2. serveriuose ir VDS naudoti nelegalią programinę įrangą;
 
44. Vartotojas apie serverio ar VDS atsisakymą privalo Tiekėją informuoti ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio mokėjimo datos. Vartotojas, laiku neinformavęs Tiekėjo, privalo apmokėti už nustatytą (ateinantį) laikotarpį įprastinę tvarka.
 
45. Ne dėl Vartotojo kaltės nutraukus serverio ar VDS nuomos sutartį, Tiekėjas įsipareigoja gražinti Vartotojo sumokėtas sumas už nepanaudotą laikotarpį.
 
46. Vartotojui, su kuriuo serverių ir VDS nuomos sutartis buvo nutraukta dėl šių Taisyklių pažeidimų, sumokėtos sumos negražinamos.
 
47. Vartotojui, savo noru nutraukusiam serverių ar VDS nuomos sutartį, gražinamos sumokėtos lėšos už nepanaudotą laikotarpį, skaičiuojamą nuo ateinančios mėnesio dienos, kada paslauga buvo aktyvuota. Įdiegimo mokestis (jei toks buvo nustatytas), yra negražinamas. Jei vartotojas nutraukia terminuotą serverių ir VDS nuomos sutartį prieš laiką, gražintina suma yra mažinama Įdiegimo mokesčiui lygia suma, jei ji yra nustatyta.
 
48. Vartotojas asmeniškai atsako už bet kokius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės normų pažeidimus.
 
49. Šio skyriaus nuostatos taip pat taikomos IRC ir su tuo susijusių paslaugų, Shoutcast ir su tuo susijusių paslaugų ir žaidimų serverių nuomos paslaugoms.
 
VI. PARTNERIO PROGRAMA
 
50. Tiekėjas sudaro galimybę nustatytus reikalavimus atitinkantiems Vartotojams dalyvauti „Partnerio programoje“ ir gauti Tiekėjo nustatyto dydžio premiją už Vartotojo rekomenduotus asmenis, kurie užsisakė bei apmokėjo Tiekėjo teikiamas paslaugas.
 
51. Vartotojas, dalyvaudamas „Partnerio programoje“ ir reklamuodamas Tiekėjo teikiamas paslaugas, privalo laikytis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės normų, elgtis etiškai ir laikytis visuomenės nustatytų bendravimo normų. Draudžiama siųsti el. žinutes, kurios laikomos SPAM, kitaip neetiškai reklamuoti Tiekėjo paslaugas. Už šių nuostatų pažeidimus Tiekėjas turi teisę pašalinti Vartotoją iš „Partnerio programos“ bei panaikinti sukauptą premiją.
 
52. Gaunama premija nėra išmokama Vartotojams, bet pervedama į Vartotojo Virtualią piniginę ir gali būti naudojama atsiskaitant už Tiekėjo teikiamas paslaugas.
 
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
53. Tiekėjas gali nutraukti savo veiklą prieš 30 kalendorinių dienų el. paštu informavęs visus Vartotojus. Tokiu atveju visos vartotojų įmokos už nepanaudotą laikotarpį yra grąžinamos, o vardų sričių (domenų) registras perleidžiamas įmonei/organizacijai, kuri užtikrintu tinkamą ir nenutrūkstamą paslaugos teikimą.
 
54. Tiekėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles.
55. Taisyklės yra skelbiamos Tiekėjo interneto tinklapyje..
 
_____________
  • 364 Vartotojai, kuriems šis įrašas buvo naudingas
Ar ši informacija buvo naudinga?

Susiję įrašai

 Atsiskaitymas už paslaugas

Laiku neatsiskaičius už ahost.lt teikiamas paslaugas, jų teikimas yra apribojamas: Talpinimo...

 Slapukai ahost.lt svetainėje

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama...

 Atsiskaitymas: Banko pavedimas

Apmokėti už mūsų teikiamas paslaugas galima banko pavedimu: AB Bankas „Swedbank“...

 Nemokama svetainės perkėlimo į ahost.lt paslauga

Užsakius naują talpinimo paslaugą mes nemokamai padėsime Jums perkelti duomenis (svetainė,...

 Atsiskaitymas: El. bankininkystė

Užsakymo metu ar peržiūrėdami išankstinio apmokėjimo sąskaitą pasirinkę mokėjimo būdą „El....